תנאי שימוש

מ”מ עמותת בוגרי המרכז (ע”ר) – תנאי שימוש

 1. כללי
  1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט המנוהל ומופעל על-ידי עמותת בוגרי המ”מ (“האתר” ו-“העמותה” בהתאמה), האתר נועד על מנת לספק לגולשים שנרשמו לאתר (“המשתמשים“) תכנים ומידע בקשר עם מטרות העמותה, פעילותיה, מיזמים בהובלת העמותה ובוגריה, הדרכים בהם ניתן ליטול חלק בפעילויות, וכן הצטרפות לעמותה בכפוף לתנאי החברות כמפורט בטופס ההרשמה (“השירות” ו/או “השירותים“), כמפורט בהוראות תנאי שימוש אלה להלן.
  2. על המשתמשים להקפיד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת, מאחר שעצם השימוש באתר בכל דרך, לרבות הרישום אליו, הצטרפות לעמותה, כניסה לאזור האישי ו/או שימוש בשירותים המוצעים בו מהווים את הסכמתם המלאה והמפורשת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות[https://www.amutatmm.org.il/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa-3/] (“מדיניות הפרטיות“), כפי שיעודכנו מעת לעת על-ידי העמותה, ללא כל הגבלה או הסתייגות. המשתמשים מצהירים ומאשרים כי קראו את תנאי השימוש בעיון וכי הם מודעים ומסכימים להם במלואם. ככל שהמשתמשים אינם מסכימים לתנאי השימוש או לחלקם, הם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא באתר.
  3. העמותה רשאית לעדכן, לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי השימוש בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום תנאי השימוש ועל פי שיקול דעתה המלא והבלעדי.
  4. העמותה רשאית לעדכן מעת לעת את השירותים המסופקים על ידה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה, או כפי שיידרש ממנה בהתאם לדין. העמותה רשאית לבצע שינויים, בין היתר, לשם שיפור השירות, ביצוע שינויים טכניים ותחזוקת השירות. המשתמשים מסכימים כי העדכונים והשינויים יבוצעו באופן אוטומטי מבלי שתידרש מהם כל פעולה. כל תוספת ו/או שינוי שנעשו באתר, בתוכנו, בשירותים המוצעים בו ו/או בתנאי השימוש יחייבו את המשתמשים עם המשך שימושם באתר. המשך שימוש באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על הסכמת המשתמשים לכך. 
  5. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הוא זה המפורסם באתר. מובהר כי המשתמשים רשאים לבחור לעיין בחלק מהמידע ו/או השירותים המוצעים באתר ולא בכולם, כאשר ייתכן כי חלקים באתר אינם פעילים עדיין, והם יעמדו לרשותם עם הפעלתם.
  6. כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמשים והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש. 
  7. תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 2. הצטרפות לעמותה וכניסה לאזור אישי
  1. מבין השירותים המוצעים באתר, לבוגרי המ”מ בלבד מוצעת הצטרפות לעמותה וכניסה לאזור אישי.
  2. כדי להצטרף לעמותה, על המשתמש להגיש בקשת חברות לעמותה, במסגרתה יתבקש לספק מספר פרטים אישיים אודותיו, כגון שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, מגדר, יחידה צבאית, תאריך גיוס ושחרור, מקצוע, עיסוק נוכחי, תארים אקדמאיים, כתובת, דרכי יצירת קשר עם המשתמש וכתובת דואר אלקטרוני. הפרטים נחוצים לצורך אספקת השירותים והעמותה תשמור את המידע ותשתמש בו בהתאם למדיניות הפרטיות שלה, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
  3. למען הסר ספק, אישור החברות וההצטרפות הינו בשיקול דעתה המלא של העמותה. העמותה רשאית שלא לקבל מי מבין מגישי בקשת ההצטרפות.
  4. ההצטרפות מותנית בתשלום דמי חבר שנתיים בסך 150 ש”ח לבוגר טרי (עד 3 שנים מיום השחרור) ו-200 ש”ח לבוגר רגיל. כפי שאלה יעודכנו על-ידי העמותה מעת לעת. תשלום דמי החבר יעשה בכרטיס אשראי ועל-ידי בעל הכרטיס בלבד. פרטי התשלום ישמרו בהתאם למדיניות הפרטיות של העמותה. אישור החברות יהיה כפוף לאישור התשלום על ידי חברת האשראי. 
  5. דמי החבר יזכו את הבוגר בחברות מלאה בעמותה וביכולת להנות מכל הפעילויות והשירותים שלה, לרבות אך לא רק, בכניסה לאזור האישי באתר הפתוח לחברי העמותה בלבד, בגישה לפלטפורמות המשרות והמנטורינג (“מרקט פלייס“) וכן בכרטיס כניסה ללא עלות לכנס השקת עמותת בוגרי המ”מ שייערך ביום 19.3.24 בדן פנורמה. יובהר כי העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מקום ומועד האירוע כמו גם את הזכות לבטל את האירועים מבלי לשאת באחריות כלשהי לביטול כאמור.
  6. השימוש באזור האישי הוא אישי ואין לשתף אנשים נוספים עם פרטי המשתמש שלך. 
  7. על מנת להצטרף לעמותה, המשתמש מתחייב לספק לעמותה מידע מדויק, נכון ומלא. במקרה של שינוי, על המשתמש לעדכן את העמותה באופן מידי.
  8. העמותה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות, לבטל או לסרב לקבל חבר לעמותה, ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה של אספקת מידע או חשד לאספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות העמותה על פי כל דין. 
  9. העמותה תהיה רשאית לגבות תשלום בעד שירותים שונים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות בכל עת את השירותים שניתנים על ידה, או את דמי החבר שהיא גובה עבור הצטרפות לעמותה, להוסיף ולהפסיק שירותים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש. 
 3. ביטול עסקה ומדינות החזרים
  1. המשתמש יהיה רשאי לבטל את הצטרפותו לעמותה בתוך 14 ימים מיום הגשת בקשת החברות לעמותה, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הצרכן“) והתקנות שהותקנו מכוחו.
  2. משתמש שיבחר לבטל את הצטרפותו לעמותה, יהיה זכאי לקבל החזר כספי מלא, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
  3. למען הסר ספק, לא יינתן החזר, מלא או חלקי, למשתמש שחברותו בעמותה הושהתה או בוטלה בשל הפרת תנאי השימוש. 
 4. בעלות, זכויות קניין רוחני ומגבלות של השימוש
  1. בכפוף לעמידה בתנאי השימוש ולאחר הצטרפותך לעמותה, העמותה מעניקה לך רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי באתר ובתכניו, אך ורק לצרכים המתוארים באתר ובתנאים השימוש. מעבר לאמור לעיל, העמותה לא מעניקה, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, התכנים וזכויות הקניין הרוחני. 
  2. הנך מאשר כי ידוע לך שהאתר וכל התכנים בו, לרבות עיצוב האתר, מוסיקה, צילומים, תמונות, איורים, קטעי קול, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, חומרים טכנולוגיים, תוכנה, חומרה, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, יישום, המצאות ושיפורים, שדרוגים, קוד מחשב, ממשק משתמש גרפי, שפות עיצוביות, תכונות אינטראקטיביות וכל חומר אחר וכיו”ב מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים, בהתאם לחוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לעמותה ו/או מי מטעמה ו/או לגופים שלישיים אשר מסרו הסכמתם לשימוש שעושה בהם העמותה במסגרת האתר.
  3. הנך מאשר כי ידוע לך שחל איסור מוחלט על עשיית כל שימוש בתכנים, בניגוד לתנאי השימוש, ובכלל כך, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להחכיר, לאחסן, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בלא הסכמה מפורשת של העמותה, בכתב ומראש. בנוסף, מובהר כי אין לעשות שימוש בקשר עם השירותים והאתר, בשיטות לכריית נתונים, איסוף נתונים, שכפול, הנדסה לאחור, לשנות או להוסיף קוד, לשנות, להסיר, לעקוף, לחסום או לסכל כל אחת מההגנות על התוכן או על כל רכיב אחר בשירותים ובאתר, וכן חל איסור מוחלט לבצע כל מניפולציה אחרת על השירותים והאתר, ויש להימנע לחלוטין מכל פעולה שעשויה לפגוע בפרטיות המשתמשים האחרים באתר, פעולה שעשויה לפגוע במוניטין העמותה, בפעילותו התקינה של האתר, וכל פעולה אחרת המנוגדת לכל דין. 
 5. אחריות
  1. ידוע למשתמשים כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או מידע ו/או שירות המופיעים בה, מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל (ובאזורים נוספים כפי שיקבע על ידי העמותה), וניתנים כמות שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available).
  2. חלק מהשירותים שאנו מציעים הם שירותים הנמצאים בבעלותם של צדדים שלישיים, אשר עשויים לערוך שינויים בתכנים אלו, או להסירם מהשירות בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. אנו ממליצים לכלל המשתמשים שלנו לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם צדדים השלישיים. 
  3. על אף שהעמותה עושה כמיטב יכולתה על מנת שהמידע והתכנים המוצגים באתר יהיו מדויקים ומהימיניים, האתר אינו חף מטעויות וכשלים טכניים שעשויים להיווצר מעת לעת. העמותה אינה מתחייבת (ואין באפשרותה להתחייב) כי התכנים באתר נקיים משגיאות וטעויות או חסינים מפני תקלות וכשלים. העמותה לא תישא בכל אחריות לאמור לעיל. 
  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי העמותה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן ו/או מידע ו/או שירות המופיעים בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמשים. המשתמשים מצהירים ומתחייבים כי הם האחראים המלאים והבלעדיים לכל שימוש שהם ו/או מי מטעמם עושים באתר, וכי ידוע להם שהעמותה אינה ולא תהא אחראית לכל שימוש כאמור.
  5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העמותה וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, לכל נזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזקי גוף או נפש, נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים באתר, בכל תוכן ו/או שירות המופיעים בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש או אי-יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיעים בה, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמשים במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיעים בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע, אימות נתונים, תכנים, המלצות, שירות, התאמה לשירות ו/או תפקיד וכדומה המופיעים ו/או ניתנים במסגרת האתר ו/או השימוש בו, לרבות טיבם ואיכותם, בין אם על-ידי העמותה ובין אם על-ידי צדדים שלישיים; 4) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיעים בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות כאלה הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או בתשתית התקשורת; 5) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה באתר ובכל הקשור ו/או הנובע ממנו.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל שייקבע על-ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת בפסק-דין חלוט כי על אף האמור בתנאי השימוש והסכמתם של המשתמשים לכך, קיימת אחריות כלשהי של העמותה, מובהר ומוסכם כי בשום מקרה לא תעלה האחריות המצרפית של העמותה במסגרת תנאי השימוש ו\או בכל הקשור ו\או הנובע מהאתר, לרבות כל קבלת שירות המוצע במסגרתו, על סך של מאה ש”ח (100 ₪).
 6. שיפוי
  1. המשתמשים מתחייבים כי יפצו וישפו את העמותה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו\או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו\או מסחרית (לרבות אך לא רק, זכות לפרטיות, זכויות קניין רוחני וכיוצא באלה), לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות ייעוץ משפטי, הנובעים, במישרין ו\או בעקיפין, מהפרת הוראות כל דין ו\או תנאי השימוש ו\או מדיניות הפרטיות ביחס לכל מעשה ו\או מחדל של המשתמשים ו\או מכל חיוב בו תחויב העמותה וכל מי מטעמה אשר בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה אין לעמותה ו/או למי מטעמה אחריות לגביו.
 7. סמכות שיפוט וברירת דין
  1. על כל שימוש מכל סוג שהוא באתר ו/או ביחס לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר ו/או הוראות תנאי השימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
 8. שונות
  1. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים את ההסכם המלא בין המשתמשים לבין העמותה בכל הנוגע לאתר ולכל שימוש הנעשה בו, ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת הנוגעת לכך.
  2. העמותה רשאית להעביר ו\או להמחות בכל עת את כל זכויותיה ו\או התחייבויותיה במסגרת תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות לצד שלישי כלשהו ללא הודעה מראש ומבלי להידרש להסכמת המשתמשים, וזאת תוך שמירה על זכויותיהם של המשתמשים לפי תנאי השימוש. המשתמשים אינם רשאים להעניק, להמחות או להעביר בכל צורה את זכויותיהם ו\או התחייבויותיהם בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של העמותה, מראש ובכתב. כל ניסיון לעשות כן ללא הסכמת העמותה דינו בטלות.
  3. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר. 
  4. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד העמותה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי השימוש ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד העמותה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר. 
  5. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמשים לבין העמותה

 

 1. יצירת קשר
  1. בכל שאלה ו/או בקשה הנוגעת לתנאי השימוש, המשתמשים יוכלו לפנות לעמותה בכתובת הדוא”ל: general@amutatmm.org.il וכן, במספר הטלפון: 052-9213300 ובדואר רשום לכתובת: קשת 61, ראש העין. בכל פנייה לעמותה יש לכלול פרטים מלאים של הפונה לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. העמותה תשתדל להגיב לבקשות סבירות בזמן סביר.