מדיניות פרטיות

עמותת בוגרי המ"מ - מדיניות פרטיות
כללי
עמותת בוגרי המ"מ (להלן "העמותה") מכבדת את פרטיות הגולשים והמשתמשים באתר האינטרנט שלה (להלן "המשתמשים" ו-"האתר" בהתאמה) ורואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים, ומחויבת להגן על המידע האישי שלהם, ולשם כך פועלת בהתאם להוראות מדינית הפרטיות שלהלן והוראות הדין החל.
העמותה מאמינה כי יש לך את הזכות המלאה להכיר את המדיניות בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל ממך ונאסף אודותיך אגב השימוש באתר. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי העמותה ביחס לפרטיות המשתמשים וכיצד העמותה משתמשת במידע הנמסר לה מהמשתמשים או הנאסף על ידה כחלק מביקורם ושימושם באתר.
הכניסה או השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת להוראות מדיניות הפרטיות, לרבות באמצעות ההרשמה לאתר, ההצטרפות לעמותה וכניסה לאזור האישי. השימוש באתר, כפוף להסכמת המשתמשים למדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש https://www.amutatmm.org.il/%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9/ של העמותה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות להלן, אנא הפסק את הגלישה באתר לאלתר.
מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וחלה בקשר לכל המשתמשים באתר.
סוגי המידע שייאספו
חלק מהשירותים המוצעים באתר טעונים הרשמה, מסירה ואיסוף של מידע. כך למשל, בעת מילוי טופס ההרשמה לעמותה, המשתמשים יתבקשו למסור מידע וייאספו אודותיהם פרטי מידע שונים. חלק מהמידע יזהה את המשתמשים באופן אישי וחלקו מידע סטטיסטי\אגרגטיבי שאינו מזוהה ואינו נשמר ביחד עם פרטיהם המזהים. המידע ישמר במאגרי מידע, בהתאם להוראות הדין. סוגי המידע העשויים להיאסף במסגרת האתר הינם, בין היתר:
מידע טכני אשר זמין לעמותה אגב השימוש של המשתמש באתר, מידע כאמור הנמסר אודות המשתמש, לרבות טרום הזדהותו כמשתמש, ובכלל זה:
מידע אודות התנהגויות המשתמשים ודפוסי פעילות באתר לרבות נתונים אודות העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, אופן השימוש והשהות באתר ונתונים סטטיסטיים ו\או אגרגטיביים נוספים, נתונים אשר הזנת בדפים השונים באתר גם אם טרם סיימת לשלוח אותם.
מידע אודות מכשירי המשתמשים - דוגמת כתובתIP (בהתאם לרשת, למחשב, ו/או למכשיר בהם נעשה שימוש לצורך הגלישה באתר (להלן "המכשיר"), מיקום, מזהה מכשיר, סוג דפדפן והגרסה שלו, סוג מערכת הפעלה, היסטוריית גלישה.
בנוסף, העמותה וכל צד שלישי מטעמה האוסף מידע עבורה, אוספים ושומרים מידע אישי הנמסר על ידיך באופן מודע ומרצונך החופשי במהלך שימושך באתר. המידע האישי ייאסף מתוך הפרטים אותם מסרת במסגרת ההרשמה לעמותה, וכן במהלך תהליכי יצירת קשר. מידע כאמור עשוי לכלול פרטים אישיים כגון שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, מגדר, יחידה צבאית, תאריך גיוס ושחרור, מקצוע, עיסוק נוכחי, תארים אקדמאיים, כתובת, דרכי יצירת קשר עם המשתמש וכתובת דואר אלקטרוני.
למען הסר ספק, ככל שמידע כלשהו ייאסף אודותיך באופן שאינו מזהה אותך ועולה כדי מידע אנונימי ובלתי מזוהה, העמותה תהיה רשאית לעשות במידע כאמור כל שימוש אפשרי וללא כל מגבלה.
הינך מסכים ומצהיר כי ידוע לך שחלק מהמידע שתמסור ו/או שייאסף אודותיך לא נדרש על-פי דין ונמסר לנו בהסכמתך ומרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך שירותים מסוימים, וכי הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגרי המידע של העמותה, כמפורט במדיניות פרטיות זו.
מתן גישה, מטרת השימוש במידע והיקפו
העמותה וגופים העוסקים בעיבוד נתונים מטעמה, משתמשים במידע לא-אישי (שאינו מזהה את המשתמשים באופן אישי) על מנת לעשות שימוש בו לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לצורך התאמה, פיתוח, הפקת מסקנות ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו וכן לצרכים פרסומיים של העמותה
העמותה וגופים העוסקים בעיבוד נתונים מטעמה, משתמשים במידע אישי בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, ולרבות על מנת:
לנהל ולתפעל כשורה את פעילות האתר באופן שוטף ותקין;
לאפשר למשתמשים להשתמש בשירותים השונים באתר – כדוגמת (אך לא רק) הצעות עבודה שיוצעו מעת לעת באזור האישי באתר;
להתאים, לפתח ולשפר את השירותים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים חדשים המתאימים לצרכיי המשתמשים וציפיותיהם, וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים;
לצורך הצטרפות לעמותה הכרוכה בתשלום דמי חבר;
לצורך שליחת מידע אינפורמטיבי בקשר עם האתר והשירותים הניתנים בו, קבלות, אישורי הזמנות, וכרטיסי כניסה לאירועים של העמותה;
לצורך יצירת קשר עם המשתמשים, לרבות על דרך של משלוח הודעות תפעוליות והתראות למשתמשים, וזאת באמצעים דיגיטליים שונים ובין היתר באמצעות דוא"ל, מסרונים, התראות בדחיפה (Push notifications) וכדומה ("הודעות תפעוליות") ,
לצורך משלוח דברי פרסומת, כגון הצעות שיווקיות ומידע פרסומי, לרבות באמצעות דוא"ל, מסרונים, התראות בדחיפה וכדומה, של תכנים שונים לרבות הצעות שיווקיות וחומרים פרסומיים מטעם העמותה, הודעות אודות שירותיה, הודעות על אירועים והצעות עבודה חדשות (להלן "דיוור"), בכפוף לכך שתוכל לבקש, בכל עת, להסיר את עצמך מרשימת התפוצה ובתוך כך שלא לקבל הודעות פרסומיות כאמור, על ידי פניה לעמותה בדרכי ההתקשרות המפורטות מטה במדיניות הפרטיות, או באותה הדרך שבה התקבל הדיוור;
לצורך דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר באמצעים אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית). הינך מסכים כי העמותה עשויה לפנות אליך, על בסיס השתייכותך לקבוצה בעלת מאפיינים מסוימים ועל בסיס פעולות פילוח ואפיון שהעמותה עורכת על בסיס המידע שנשמר אצלה כאמור לעיל. תכני הדיוור עשויים לכלול דברי פרסומת, הצעות ותכנים נוספים לפי בחירתה של העמותה. אתה רשאי, בכל עת, לבקש להפסיק לקבל פניות בדיוור ישיר מהעמותה או לבקש שהמידע אודותיך לא ישמש לפעולות דיוור ישיר ביחס לגופים מסוימים או למטרות מסוימות;
למטרות מחקר וניתוח הרגלי גלישה, סטטיסטיקה והפקת מסקנות, ביצוע סקרי דעת קהל ושביעות רצון.
לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בכל שימוש לא חוקי ו\או לא מורשה באתר, לרבות במקרים של תרמית, הונאה, שימוש לרעה או סוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות;
לעמוד בדרישות כל דין, לרבות לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית, רגולטורית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת;
לצרכי פרסום ושיווק (ובכלל זאת העברת מידע או גילויי לצדדים שלישיים, בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות)
לכל מטרה אחרת הנדרשת או מותרת לפי כל דין או לרבות כמפורט במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש.
על מנת להיכנס לאזור האישי באתר, המשתמשים יידרשו להזין שם משתמש וסיסמא. שם המשתמש והסיסמא הם אישיים ועל המשתמשים לשמור עליהם בסודיות מלאה ולא לגלותם או ולהעבירם לכל אדם אחר ולא לאפשר לכל גורם אחר לעשות בהם כל שימוש. כמו כן, המשתמשים מתחייבים שלא לעשות שימוש בשם משתמש או בסיסמא של אדם אחר. מובהר כי המשתמשים יהיו האחראים המלאים והבלעדיים לכל שימוש שיעשה באתר על-ידם, מטעמם או בשמם, לרבות תוך שימוש בשם המשתמש והסיסמא.
לטובת ביצוע פעולות מסוימות, לרבות כחלק מהשירותים הניתנים במסגרת האתר, ייתכן שיתבקש אישור גישה לשירותים מסוימים במכשירך. הרשאות אלו כוללות, בין היתר:
התראה/הודעה בדחיפה (Push notification): למשל - קבלת עדכון אודות מגוון שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם;
נתוני זיהוי/זהות מכשיר: למשל - עבור יצירת מזהה ייחודי ברישום לשירותים שונים, לרבות לצורך זיהוי, אימות הגנה ואמצעי אבטחה.
מובהר כי אינך מחויב באישור מתן הגישה לשירותים כאמור לעיל וכי באפשרותך לבטל/למנוע גישה אליהם באמצעות מכשירך, אולם יצוין כי ביצוע פעולה כאמור עשויה להוביל לכך שלא תוכל ליהנות ממלוא השירותים המסופקים על ידי העמותה.
הנך מצהיר כי כל המידע שמסרת ו/או שנאסף אודותיך הינו נכון, אמין ומדויק, וכי הנך עושה שימוש באתר בשמך ועבורך בלבד, למעט במקרים בהם הורשת לעשות כן על-ידי העמותה, במפורש ובכתב.
הנתונים והמידע שייאספו ו\או יימסרו על-ידי המשתמשים יישמרו כדין למשך הזמן הנדרש (על פי שיקול דעתה של העמותה) במאגרי המידע שלה ולמטרות שלשמן הם נאספו.
העברת המידע לצדדים שלישיים
המידע האישי של המשתמשים לא יימסר לצדדים שלישיים ללא הסכמתם, אלא ככל שהדבר הותר במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש. על אף האמור לעיל, מידע אישי כאמור יכול שישותף ויועבר לצדדים שלישיים, מעת לעת, במקרים הבאים:
בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי (לרבות אירועי השקה, התנדבויות וכנסים), או בפעילויות משותפות לעמותה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה המידע הדרוש להם לשם ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך יועבר לשותפים אלה;
לשם בדיקת נאותות לצורך עסקת השקעה פוטנציאלית, או במקרה של מכירת חלק או כל מניות או נכסי העמותה לצד שלישי, או במקרה אחר בו העמותה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה שהעמותה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר את המידע שבידיה.
במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים באתר, או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר עמו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה, תהיה העמותה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש;
אם יתקבל בידי העמותה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או מידע אודותיך לצד שלישי ובכלל זה לכל רשות מוסמכת;
על מנת לעמוד בדרישות כל דין;
בעת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העמותה;
בכל מקרה בו העמותה תהיה סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לעמותה ו/או לרכוש ו/או לגופם של המשתמשים ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר;
על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות;
בקבלת הסכמה מפורשת מהמשתמשים לביצוע העברה כאמור;
אם מדובר במידע סטטיסטי\אגרגטיבי אשר אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי;
עוגיות ("Cookies") וטכנולוגיות אחרות
האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע, ועוד.
עוגיות, באופן כללי, הן קבצי טקסט ותמונות גרפיות מזעריות אשר הדפדפן או הפלטפורמה של המשתמשים יוצרים לפי פקודה, והמוצבות על גבי דפי האתר ומאפשרות לנו לזהות אם ביצעת פעולה מסוימת. כאשר הנך ניגש לאתר, העוגיות מפיקות הודעה על פעולה זו. העוגיות משמשות לאיסוף מידע לא אישי ומאפשרות לנו לשפר את דפי האתר ומאמצי השיווק שלנו. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הדפדפן או היישום הרלוונטי נסגרים, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר של המשתמש או נשלחות לעמותה, לרבות ספקים הפועלים מטעם ועבור העמותה, לצורך מתן השירותים הניתנים במסגרת האתר, כמפורט לעיל. העמותה או צדדים שלישיים המפעילים את העוגיות יכולים לגשת מעת לעת לתוכן הנצבר בהן והוא עשוי להישמר בשרתיהם.
כאשר העוגיות נשמרות על גבי מכשירך הן מאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר. ניתן לנטרל את העוגיות. כך, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשירי המשתמשים, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות, אך יובהר כי מחיקת העוגיות מהדפדפן או מזיכרון המכשיר של המשתמש לא תמחק מידע ותוכן שכבר הועבר לעמותה או לצדדים שלישיים באמצעותן. עם זאת, יש לשים לב כי במידה והמשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר עשויה להיפגע, לרבות ביחס לאפשרות מתן השירותים (או חלקם). אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.
העוגיות משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל ביקור חוזר במדורים באתר המחייבים רישום. על כן, מומלץ להיזהר מלמחוק אותן ולעשות כן, רק אם המשתמש משוכנע כי שמר במקום בטוח את כל הפרטים הדרושים לו לשימוש באתר.
האתר עשוי לעשות שימוש במידע של המשתמשים באמצעות שימוש בכלי פרסום שונים מטעם חברות פרסום צד שלישי (להלן "חברות הפרסום"), המוטמעים באתר. העמותה תהיה רשאית לשתף מידע כאמור של המשתמשים עם אותן חברות פרסום צד שלישי ואף לקבל מהן מידע כאמור אודות המשתמשים, וזאת למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו
המודעות בהן המשתמשים צופים בעת הביקור באתר, עשויות להגיע משרתים של חברות הפרסום. לצורך תפעול וניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות מעת לעת עוגיות במחשב המשתמש ומשבצות "משואות רשת" ("Web Beacons") במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר ו/או בפרסומות. השימוש שחברות הפרסום אלה עושות בעוגיות ובמשואות העמותה כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של העמותה.
משתמש אשר מעוניין לבדוק את מדיניות הפרטיות של חברות הפרסום יכול לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט של אותן חברות.
פלטפורמות אחרות
העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל חלק מהשירותים באתר באמצעות צדדים שלישיים ושותפיה העסקיים. המשתמשים בשירותים אלה עשויים להידרש מעת לעת למסור פרטים, לרבות מידע אישי לאותם הצדדים השלישיים, אשר עשויים לאסוף את המידע שיימסר. השימוש במידע שיימסר ו/או ייאסף כאמור, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים, ולא למדיניות הפרטיות של העמותה, ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם, שמחייבים וחלים ביחס לשירותים האמורים.
האתר עשוי לכלול קישורים לפלטפורמות שונות (כגון עמודים, אתרים, אפליקציות וכיוצא באלה) ברשת האינטרנט, אשר אינן מופעלות או מנוהלות על-ידי העמותה, ולרבות לפעילות ולשירותים המוצעים על-ידן. העמותה אינה שולטת ו/או מפקחת אודות פעילותן של פלטפורמות אלה, ואין בקישור אליהן באמצעות האתר כדי להעיד על הסכמת העמותה לתוכנן ואין הדבר מהווה ערובה לאמינותן, לעדכניותן או לחוקיותן, וכל שימוש שנעשה בהן הינו באחריות המשתמשים. השימוש באותן פלטפורמות כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהן בלבד, ככל שקיימים, ועל כן מומלץ לעיין במסמכים אלה טרם ביצוע כל שימוש באותן פלטפורמות.
העמותה עשויה להיעזר בחברות חיצוניות לצורך קבלת ואיסוף מידע וניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברה החיצונית אוספת ומנתחת מידע, בין היתר אודות היקף השימוש באתר, תדירות השימוש, מקורות הגישה של המשתמשים באתר, היסטוריית גלישה, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, נוהגיך, מידע או פרסומות להן נחשפת באתר, העמודים שבהם צפית, אמצעי תשלום ששימשו אותך, כתובת המחשב (IP) שבאמצעותו ניגשת לאתר, מספר זיהוי המכשיר, היסטוריית הגלישה, ועוד.
לצורך איסוף המידע העמותה עשויה לעשות שימוש ב"פיקסלים" ("Pixels") וטכנולוגיות נוספות, באופן שמסייע לנטר את דפוסי הפעילות באתר וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של שירותים שונים באתר, וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים וגורמים נוספים.
מובהר כי העמותה אינה נושאת בכל אחריות ממין וסוג כלשהו ביחס למסירת מידע על ידי המשתמשים לצדדים שלישיים כלשהם, ומסירת המידע כאמור הינה באחריות המשתמשים ו/או הצדדים השלישיים בלבד, ובכלל זה שמירתו, הגנתו וכל טיפול בו.
בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור, העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל שירותי תשלום וסליקה באתר (ביחס להצטרפות לעמותה הכרוכה בתשלום דמי חבר) באמצעות גופי סליקה בכרטיסי אשראי ו/או אמצעי תשלום אחרים (דוגמת PayPal), שיהיו אחראים על גביית התשלום הרלוונטי וחיוב אמצעי התשלום, ובמקרה הזה יועברו אל גופים אלה פרטי אמצעי התשלום של המשתמש, לצורך ביצוע החיוב, או לחלופין פרטי אמצעי התשלום יימסרו ישירות על ידי המשתמש לחברות הסליקה במהלך הרישום לשירותים הרלוונטיים.
זכויות משתמשים
בכפוף להוראות הדין, למשתמשים יש את הזכות לעיין במידע אישי מזוהה אודותיהם המוחזק ונשמר באמצעות האתר של העמותה ובמאגרי המידע כאמור לעיל, ואף לבקש לתקן או למחוק אותו, ככל שמצאו כי המידע אינו נכון, שלם או מעודכן. משתמשים המעוניינים במימוש זכויות אלה יכולים לפנות בכתב בדרכים הקבועות בהוראות הדין או באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: general@amutatmm.org.il ויעשה מאמץ סביר למלא אחר בקשות אלה, בהתאם להוראות הדין.
אבטחת מידע
העמותה משקיעה מאמצים לצורך שמירה על אבטחת המידע באתר, לרבות באמצעות מנגנונים ומערכות טכנולוגיות שמטרתן לסייע בהגנה מפני דליפת המידע, גישה ושימוש לא מורשה בו, וכן מפני העברה, חשיפה, העתקה ומחיקה של מידע. ואולם, בעוד שיש במאמצים אלה כדי לצמצם את הסיכונים הקיימים, לא ניתן להתחייב כי האתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני פעולות אלה, ולא תהיה כל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמשים ו\או למי מטעמם עקב כך.
הנך מודע לכך שתמיד קיים סיכון מסוים בשירותים המבוססים על עיבוד מידע, בפרט בעת העברתו ברשת האינטרנט, והנך מסכים למסירת המידע ואיסופו בהתאם למדיניות הפרטיות והדין, ונוטל על עצמך את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע אשר בעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או זמינות המידע כאמור, העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בשל כך.
שינויים במדיניות הפרטיות
מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. הוראות מדיניות הפרטיות עשויות להשתנות מעת לעת, בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על הסכמת המשתמשים לשינויים אלה, ועל כן מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.
אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע למדיניות הפרטיות, יש ביכולתך לפנות לעמותה באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: general@amutatmm.org.il